یوگای بانوان  ( مربی : خانم نجمه دل زنده روی )

یوگای کودکان (مربی : خانم نوشین طباطبایی )

تای چی آقایان (مربی : آقای فرزاد برجی)

ماساژ درمانی بانوان (مربی : خانم فرشته رجبی )

ماساژدرمانی آقایان ( مربی : آقای مصطفی زهری )